Raffaello Baldini

Nuove lingue per nuovi contesti

L’altro giorno, vedendo Parasite (il nuovo film di Bong Joon-Ho, capolavoro), ho fatto caso ai personaggi che ricorrevano all’inglese per frasi fatte (presumibilmente mutuate a loro volte da film) e contesti preconfezionati, come ad esempio i colloqui di lavoro.
Continue Reading →

A n so gnént, mè

l’è quèll ch’a v vléva déi, chi ch’a so mè?
a n so gnént, mè, zò, a còunt cmè e’ do ‘d bastòun,
ch’a pastéss ènnch’ d’otite, pu a i vèggh póch,
e sa sti ucèl, ch’i mè casch, ò una lénta
tótta cripèda, quèll ch’a gí vuílt
l’è un èlt, chi sa, magari u m s’asarméa,
mo a n so mè, e adès farmé,
ch’ò una vòia ‘d butém stuglèd ma tèra,
e stè ‘lè quant u m pè, a n dmand ‘na masa,
e dop, s’u s pò, qualche schaléin d’inzò,
vérs chèsa, che ènca ‘lè mè u m basta póch

Continue Reading →